En'am Suresi

tefsir-dersi-enamMushaf Sıralaması:6
Adı: Bu sure, adını putperest Arapların bazı büyükbaş hayvanları helâl, bazılarını da haram sayan bâtıl inançlarını reddeden 136, 138 ve 139'uncu ayetlerinden almaktadır.
Nüzul Zamanı: İbn Abbâs'tan gelen bir rivayete göre, Sure'nin tamamı bir defada Mekke'de vahyedilmiştir. Yezid'in kızı ve Hz. Muaz İbn Cebel'in ilk yeğeni Esma şöyle der: "Bu surenin indiği (vahyedildiği) sırada Hz. Peygamber (s.a.) dişi bir deve üzerinde bulunuyor ve ben de devenin yularını tutuyordum. Deve öylesine bir ağırlık hissetti ki, Peygamber'in (s.a.) altında sanki kemikleri kırılıyordu. Daha başka rivayetlerden, Hz. Peygamber'in (s.a.) surenin tamamını indiği gece yazdırdığını öğreniyoruz.
Konu: Sure'de işlenen konular yedi başlık altında toplanabilir:
Birincisi, Şirk'i red ve tevhid akîdesine çağrı. İkincisi, Ahiret'e imanın ilânı ve dünya hayatından sonra başka bir hayat olmadığının reddi. Üçüncüsü, O zaman geçerli olan bâtıl inançların reddi. Dördüncüsü, İslâm toplumunu kurmak için gerekli temel ahlâkî ilkelerin açıklanması. Beşincsi, Hz. Peygamber'in (s.a.) şahsına ve misyonuna yöneltilen itirazlara cevaplar. Altıncısı, O zaman görevin görünürde başarısız kalması nedeniyle endişe ve ümitsizliğe kapılan Hz. Peygamber'i (s.a.) ve izleyicilerini teselli ve teşvik. Son olarak, Düşmanlık ve kendini beğenmişliklerini bırakmaları için kâfirlere ve muhaliflere uyarı ve tehditler. (Tefhim-ul Kur'an)

En'am Suresi'nin tefsirinin tamamını mp3 olarak indirmek için tıklayınız.